image

Image

Image

Image

image

 

فصل سوم

آیین های فیض بخشدرخدمت مشارکت و ماموریت ایمانداران

 

٣٢١- نقش رازهای فیض بخش درخدمت مشارکت و ماموریت ایمانداران چه می باشند؟

دو راز، رتبه های مقدس کلیسایی و ازدواج، عطیه فیض خاص را برای یک ماموریت مشخص در کلیسا جهت خدمت بندگان خدا می بخشد. این رازها به نحو خاصی به مشارکت کلیسایی جماعت ایمانداران و نجات دیگران کمک می کند. 

راز رتبه های مقدس

٣٢٢- راز رتبه های مقدس چیست؟

آیین فیض بخشی است که ماموریت انجام آن توسط مسیح به رسولانش برای بکارگیری درکلیسا محول شده و تا پایان زمان ادامه خواهد داشت.

٣٢٣- چرا این آیین یا راز را اعطای رتبه های مقدس می نامند؟

اعطای رتبه ها به افرادی که عضو بدن کلیسا می شوند طی مراسم خاصی (دست گذاری) صورت می گیرد. این راز، از طریق فدیه خاص روح القدس فرد دست گذاری شده را ، باقدرت مقدس، به نام و با داشتن اختیار داده شده توسط مسیح، قادر به انجام خدمت به جماعت خدا می کند.

٣٢٤- جایگاه راز رتبه های مقدس در طرح الهی نجات چیست؟

این راز از قبل در میثاق قدیمی برای خدمت لاویان (فرزندان حضرت یعقوب) در کهانت هارون، و هفتاد نفر "مشایخ" (سفر اعداد فصل ١١ آیه ٢٥) اعلان شده بود. این پیش بینی ها در عیسی مسیح، کسی که با قربانی شدن به روی صلیب "یک واسطه بین خدا و انسان" (کتاب اول تیمو تاوس فصل ٢ آیه ٥)، و "خدا لقب کاهن بزرگ _ کاهنی به رتبه ملکی صدق را به او داد" (کتاب عبریان فصل ٥ آیه ١٠). کهانت مسیح در مرجع روحانیت حضور دارد.

"فقط مسیح کاهن حقیقی است، بقیه فقط خادمان او هستند."
(قدیس توما آکویناس)

٣٢٥- رتبه های مقدس چه هستند؟

راز رتبه های مقدس شامل سه درجه که در ساختاراساسی کلیسا  غیر قابل تعویض می باشند عبارتند از: مقام اسقفی، کشیشی و شماسی.

٣٢٦- اهمیت انتصاب مقام اسقفی چیست؟

انتصاب مقام اسقفی تفویض کمال رتبه های مقدس است. این انتصاب اسقف را جانشین مشروع رسولان و او را در مقام مرجعیت با پاپ و سایر اسقفان در اعطا کردن، آموزش دادن، تقدیس کردن و تصمیم گرفتن با  کلیسا های دیگر سهیم و منسجم می کند.

٣٢٧- اعطای اعتماد داده شده به یک اسقف در یک کلیسای خاص چیست؟

به اسقفی که محافظت و مراقبت یک کلیسای خاص به و در اعتماد، سپرده شده ، سَر زنده و اساس پدیداراتحاد آن کلیسا است. بخاطر آن کلیسا، به عنوان قائم مقام مسیح، او به عنوان شبان و کمک کشیشان و شماسان خود عمل می کند.

٣٢٨- اهمیت دست گذاری کشیش چیست؟

تدهین روح کشیش نشانی است ماندگار و پاک نشدنی، سرشت روحانی که او را در مسیح شکل می دهد، و او را قادر به انجام رسالتش بنام مسیح وسَر، می کند. او به عنوان همکار اسقف برای موعظه کتاب مقدس، برای برگذاری عبادات الهی خصوصاً قربانی مقدسی که نیروی خدمت الهی اش از آن سرچشمه می گیرد، همچنین شبان ایمانداران، دست گذاری شده است.

٣٢٩- یک کشیش چگونه رسالت خویش را پیش می برد؟

با اینکه یک کشیش برای انجام ماموریت جامع دست گذاری شده، خدمت خود را در یک کلیسای خاص انجام می دهد. این خدمت با دیگر کشیشان با نوعی پیوند مقدس برادرانه به هم پیوند می یابند. او با اراده خود در اشتراک و همگام با اسقف، مسئولیت برای کلیسای خاص را به عهده می گیرند.

٣٣٠- اهمیت دست گذاری شماس انجیلی چیست؟

شماس انجیلی، تشبیه شده به مسیح برای خدمت همگان، درخدمات کلیسا دست گذاری می شود. او این خدمات را تحت مرجعیت اسقف خود در باب عبادات الهی، خدمات شبانی و نیکوکاری انجام وظیفه می کند.

٣٣١- چگونه آیین رتبه های مقدس برگذار می شود؟

این آیین رتبه های مقدس، در هر یک از سه رتبه، قرار دادن دست بروی سر توسط اسقف، کسی که نماز رسمی تقدس را اجرا می کند ، دستگذاری می شود. با این نماز او از خدا طلب فیض روح القدس را به فرد داوطلب  که لازمه خدمت اوست عطا می کند .

٣٣٢- چه کسی می تواند این آیین را اعطاء کند؟

فقط اسقفان معتبر، به عنوان جانشینان رسولان می توانند این رتبه مقدس را اعطاء بنمایند.

٣٣٣- چه کسی می تواند این فیض را در یافت کند؟

این فیض فقط توسط مردان تعمید یافته می تواند دریافت شود. کلیسا خود را مقید به این انتخاب می داند که خود خداوند انجام داد. هیچ کسی نمی تواند بدون کسب صلاحیت مقامات کلیسایی تقاضای دریافت فیض رتبه های مقدس را برای انجام این خدمت بنماید.

٣٣٤- آیا مجرد بودن لازمه دریافت فیض رتبه های مقدس است؟

برای مقام اسقفی مجرد بودن همیشه ملزم است. در کلیسای لاتین افراد مجرد کاتولیک انتخاب می شوند، مردانی که قصد ادامه زندگی مجردی دارند "برای پادشاهی آسمانی" (انجیل متی فصل 19 آیه 12). در کلیسای شرق اجازه ازدواج پس از دستگذاری کشیشی داده نشده است. مردان ازدواج کرده می توانند به رتبه شماس انجیلی بطور دائمی دستگذاری شوند.

٣٣٥- اهمیت راز فیض بخش رتبه های مقدس چه هستند؟

ثمره این راز نزول خاص روح القدس است که دریافت کننده را مطابق با رتبه های مربوطه این راز فیض بخش در خدمت سه گانه به  مسیح همچون کشیش، پیامبر و پادشاه شکل می دهد. رسته اعطا شخصیت معنوی ماندگار و بنابراین قابل تکرار و یا اعطاء مجدد برای زمان محدود نیست.

٣٣٦- خدمت کهانت با چه اختیار و صلاحیتی انجام می شود؟

کشیشان دستگذاری شده طی فعالیت خدمت مقدس خود درصحبت و اعمال، بنا به اختیار خود عمل نمی کنند، حتی با قیمومیت یا بنمایندگی جامعه نیز عمل نمی کنند، بلکه با شخص مسیح سر، و به نام کلیسا. بنابراین، مقام کهانت خدماتی اساساًبا مقام کهانت مشترک ایمانداران که مسیح بنا کرد متفاوت است.


راز یا آیین فیض بخش ازدواج

٣٣٧- طرح خدا در رابطه با زن و مرد چیست؟

خدا کسی که محبت است،و زن و مرد را برای محبت آفرید و آنان را برای محبت کردن دعوت کرده است. با آفریدن زن و مرد آنان را به صمیمیت و محبت در زندگی اشتراکی در ازدواج دعوت کرد: " از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند" (متی فصل 19 آیه 6).  خداهنگام برکت دادن به آنها گفت" بارور و کثیر شوید" (سفر پیدایش فصل 1 آیه 28).

٣٣٨- خدا مدت ازدواج را تا چه حدی بنیان نهاد؟

پیمان ازدواج زن و مرد دارای قوانین خاص خود است که خالق آنرا بنیان گذاشته و عطا فرموده است. ماهیت طبیعی برقرار شده  این پیمان برای نیکی زوج و همچنین برای تولید مثل و تعلیم و تربیت فرزندان وضع شده است. بر طبق طرح اولیه الهی این پیمان ماندگار و غیر قابل حل است، چنانچه عیسی مسیح تایید کرد: " آنچه را خدا بهم پیوسته است انسان نباید جدا سازد ( مرقس فصل 10 آیه 9).

٣٣٩- چگونه گناه ازدواج را تهدید می کند؟

به دلیل گناه اولیه، که سبب شکاف میان پیمان داده شده خدا بین زن و مرد شد، پیوند زناشویی غالبا با نفاق و خیانت تهدید می شود. با این حال، خدا با رحمت بی نهایت خودنسبت به زن و مرد پیوند زناشویی رابه زندگی آنها مطابق با طرح اولیه الهی ساخت و مورد لطف خویش قرار داد .

٣٤٠- عهد عتیق در باره ازدواج چه می آموزد؟

خدا قوم خود را از طریق پیامران با آموزش و قانون به تعمق تدریجی برای فهم عمیق از وحدت و جدایی نا پذیری پیمان ازدوج آماده کرد. میثاق جدید توسط عیسی مسیح پسر خدا، با عروس خود یعنی کلیسا از پیش در میثاق پیمان خدا با قوم بنی اسرائیل اعلام  شده بود.

٣٤١- مسیح چه اصل جدیدی را برای ازدواج وضع کرد؟

مسیح نتنها پیمان زناشویی اولیه را اعاده کرد، بلکه کرامت آنرا در حد راز یا آیین فیض بخش ارتقاء نمود، با دادن تمسک به فیض خاص برای زندگی کردن، ازدواج خود را به عنوان یک نماد محبت مسیح برای تازه عروس یعنی کلیسا نشان داد: "ای شوهران، زنان خود را دوست بدارید چنانچه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای  آن داد " (افسسیان فصل ٥ آیه ٢٥).

٣٤٢-آیا همه مجبور به ازدواج کردن هستند؟

ازدواج برای همگان اجبار نیست، مخصوصا از آنجایی که خدا از بعضی مردها برای زندگی کردن بصورت مجرد و باکره ماندن بخاطر ملکوت خدا دعوت کرد. تبری جستن از همه خوبی های ازدواج برای تمرکز کردن به چیزهایی که موجب رضای خداوند است . آنها نشانه مطلق برتری عشق به مسیح و انتظار مشقانه بازگشت با شکوه او است.

٣٤٣- مراسم راز ازدواج چگونه برگذار می شود؟

از آنجایی که ازدواج آغاز زندگی اجتماعی زوج در کلیسا است، مراسم آن بصورت عمومی با حضور کشیش ( و یا شاهد مجاز کلیسا) در مقابل سایر شاهدین برگذار می شود.

٣٤٤- توافق زناشویی چیست؟

ارائه توافق زناشویی هنگامی به مرد و زن داده می شود که آنها اراده فدا کردن زندگی خود را به یکدیگر بصورت فسخ ناپذیر برای زندگی با یک عهد وفادار و پر بار محبت، ابراز کنند. از آنجا که توافق به منزله ازدواج، ضروری و غیر قابل فسخ است . برای یک ازدواج معتبر هدف توافق باید مفهوم حقیقی ازدواج را در پی داشته باشد، و یک عمل انسانی آزاد و آگاهانه ای باشد که بر حسب فشار و اجبار مشخص نشده باشد.

٣٤٥- چه مستلزمی وجود دارد وقتی که یکی از زوجه کاتولیک نیست ؟

ازدواج مختلط (بین یک فرد کاتولیک و فرد تعمید یافته غیر کاتولیک) ازدواج مختلط مانند ازدواج ميان شخص كاتوليك با شخص تعميد يافته غير كاتوليك نيازمند اجازه مقامات معتبر كليسايى است تا ازدواج جنبه شرعى به خود بگيرد .
در رابطه با اختلاف فرقه ای(بین یک فرد کاتولیک و فرد تعمید نشده) وضع احکام دینی جهت اعتبارلازم است. در هر دو موارد، ضروری است که همسران اصل و مبنای ازدواج را پذیرفته مستثنی نکنند. همچنین لازم است که همسر کاتولیک به تقبل تعهد ازطرف همسر غیر کاتولیک خود در ثابت قدم ماندن ایمان و تعهد دادن در تعمید و آموزه های کاتولیکی فرزندانشان را داشته باشد
.

٣٤٦- تاثیرات راز ازدواج چه می باشند؟

راز فیض بخش ازدواج پیوند دائمی و منحصر به فرد را بین یک زوج بنا می کند. خدا خود مهُر رضایت را عطا می کند. بنا بر این ازدواجی که تصویب شدو بین تعمید یافتگان بوصال رسیده باشد منحل ناشدنی است. بعلاوه این آیین فیض بخش ، بخشش لازم به تقدس نمودن همسران در طول زندگی زناشویی و پذیرفتن مسئولیت نعمت داشتن فرزندان و تامین تحصیلات آنها را ارزانی می کند .

٣٤٧- چه گناهان کبیره ای با آیین فیض بخش مغایرت دارند؟

زنا و چند همسری با آیین فیض بخش ازدواج مغایرت دارند، زیرا آنها با کرامت وحدت زن و مردوبا برابری وانحصاریت ویژه که محبت زناشویی است، تناقض دارند. گناهان دیگر شامل جلوگیری عمدی از باروری فرزندان که عطیه الهی و حاصل عشق زناشویی است ودیگری طلاق است که با اصل غیرقابل فسخ ازدواج در تناقض است.

٣٤٨- کلیسا چه موقعی اجازه جدایی جسمی همسران را می دهد؟

هنگامی که به دلایل جدی، زندگی باهم غیرممکن گردد کلیسا جدایی جسمی را روا می دارد، با اینکه امیدی برای امکان مصالحه وجود داشته باشد. تا زمانی که همسر زندگی می کند، فرد نمی تواند آزادانه اتحاد جدیدی را با فرد دیگر بر قرار کند، مگر اینکه ازدواج توسط مقامات کلیسا باطل اعلام شود.

٣٤٩- نگرش کلیسا در قبال آنهایی که طلاق گرفته و مجدداً ازدواج کرده باشند چیست؟

از آنجایی که کلیسا به خداوندش وفادار است، اتحاد مردمی که از طریق قوانین مدنی طلاق گرفته و مجدداً ازدواج کرده باشند را برسمیت نمی شناسد، "هر که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا شده است" (انجیل مرقس فصل ١٠ آیه ١١-١٢ ). کلیسا بطور بارز اشتیاق خود را در قبال این افراد اظهار می دارد و آنها را به زندگی کردن در ایمان ، دعا کردن، نیکوکاری، و به آموزش و پرورش مسیحی فرزندانشان تشویق می کند. در هر صورت آنها قادر به در یافت راز فیض بخش آمرزش گناهان، دریافت قربانی مقدس، و گرفتن بعضی ازمسئولیتهای کلیسایی نخواهند بود، تا هنگامی که وضعیت آنها که عیناً مغایر با فرامین خدا است ادامه داشته باشد.

٣٥٠- چرا خانواده مسیحیان را کلیسای خانگی می نامند؟

زیرا  خانواده ماهیت اجتماعی را آشکار میکند و زندگی خانوادگی کلیسا به عنوان خانواده خدا محصوب می شود . هر یک ازاعضای خانواده ، مطابق با نقش خود، عمل روحانی غسل تعمید یافته را بکار می برد و در ساختن خانواده جایی که ایمان برای اولین بار به فرزندان اعلام می شود و اجتماع فیض و دعا ، مدرسه فضائل انسانی و محبت مسیح را اذعان می کنند.


فصل چهارم

برگزاری سایر مراسم عبادی

آیین های تقدسی

 

٣٥١- آیین های تقدسی چه هستند؟

آنها نشانه های مقدسی هستند که کلیسا در شرایط مختلف زندگی وضع کرده است. از جمله رسم صلیب بخود هنگام دعا کردن و سایر نشانه های دیگر. از جمله آیین های تقدسی که نقش مهمی دارند عبارتند از: برکت دادن ، که به نشانه ارج دادن به خدا و دعای دریافت هدیه فضل اواست، دیگری تبرک کردن افرادی است که خود و اموال خویش را وقف ستایش خدا کرده اند.

٣٥٢-  جن گیری (خارج کردن ارواح پلید) چیست؟

هر گاه کلیسا با اقتدارنام عیسی حفاظت فرد مورد نظررا بخواهد و او را از سلطه نیروی شیطانی برهاند آنرا جن گیری می نامند. روال معمول آن هنگام غسل تعمید می باشد. جن گیری باشکوه را جن گیری بزرگ می نامند، که می تواند فقط با یک کشیش،با مجوز توسط اسقف انجام شود.

٣٥٣- اشکال تجلیات دینی در آیین های مذهبی به چه نحوی باحیات عبادی کلیسا توام می شود؟

تجلیات دینداری مسیحیان همیشه به صور مختلف باحیات عرفی کلیسا سازگاربوده است برای نمونه ستایش آثار مقدسین، بازدید اماکن مقدسه، زیارت، مراسم راه صلیب، و دعای تسبیح. کلیسا تابش نورایمان را در پرورش صحیح پرهیزگاری عمومی راشکل داده است.


مراسم خاک سپاری مسیحی


٣٥٤- رابطه بین آیین های فیض بخش و مرگ یک مسیحی چیست؟

مسیحی ای که در مسیح می میرد به پایان وجود زمینی اش می رسد و به حیات جدیدی که هنگام تعمیدش آغاز شده بود، که با راز تأییدتحکیم شده، و توسط قربانی مقدس تغذیه شده به ضیافت آسمانی پیش بینی شده نائل می شود.  معنی واقعی مرگ یک مسیحی، در نور مرگ و رستاخیز مسیح، تنها امید ما آشکار می­گردد. مسیحی ای که در عیسی مسیح می میرد «... نزد خدا منزل می­گیرد» (دوم قرنتیان فصل ٥ آیه ٨)

٣٥٥- مراسم خاک سپاری بیانگر چه چیزی است؟

اگر چه در مراسم های کلیسایی مختلف همراه باموقعیت هاو سنت های مناطق مختلف برگذار می شود، تشییع و به خاک سپاری، بیانگر طبیعت فصح مرگ مسیحی در امید به رستاخیز است. آنها همچنین معنی صمیمیت و همدلی با متوفی را از طریق دعا برای تطهیر ارواح  باز نمود می کنند.

٣٥٦- لحظه اصلی در مراسم خاک سپاری چه هستند؟

معمولا مراسم تشییع جنازه شامل چهار قسمت اساسی است: استقبال از جسد متوفی همراه اجتماع بازماندگان او  با کلمات تسلی دهنده و امید، آیین عبادی، قربانی مقدس، وداع با شخص متوفی که روح او به خدا، منشا زندگی ابدی سپرده می شود. در حالی که جسم با امید به رستاخیزدر حال دفن کردن است.

 

ادامه