image

Image

Image

Image

image

 

"من به مشارکت قدیسان ایمان دارم"

 

١٩٤ـ مفهوم " مشارکت قدیسان " چیست؟


اول از همه این عبارت نشان دهنده به اشتراک گذاری تمام اعضای کلیسا در "اشیای مقدس" همچون ایمان ، عشای ربانی، مخصوصاً قربانی مقدس ، و سایر موهبت های روحانی است. ریشه این مشارکت و صمیمیت محبت است که نفع خود را طلب نمی کند (  اول قرنتیان فصل ١٣ آیه ٥ ) بلکه "موٌ منان  را در اموال یکدیگر شریک دانسته" ( کار های رسولان فصل ٤ آیه ٣٢) ، حتی متعلقات شخصی خود را در خدمت فقیرترین ها قرار میدهد.


١٩٥ـ " مشارکت قدیسان" چه مفهوم دیگری دارد؟


این عبارت اشاره به مشارکت بین اشخاص مقدس یعنی آنانی که با فیض الهی در مرگ و قیام مسیح متحد شده اند. بعضی از سالکان روی زمین، مردگان  در حال تطهیر که همواره متوجه دعا های ما ست.  دیگران در حال حاضر از جلال خدا بهره مند و خواستار شفاعت ما هستند، همه اینها با همدیگر در مسیح تشکیل یک خانواده یعنی کلیسا ، در ستایش و شکوه تثلیث را می دهد.

مریم، مادر مسیح، مادر کلیسا

 

١٩٦ـ  مفهوم مریم باکره متبارک، مادر کلیسا ، چیست؟


مریم باکره متبارک ، مادر کلیسا، توسط فیض الهی و به خاطر بدنیا آوردن عیسی ، پسر خدا، سر بدن که کلیسا باشد است. وقتی که او بر صلیب جان می سپرد، عیسی او را مادر شاگردش قرار داد و گفت، " بنگر مادر خود را " ( انجیل یوحنا فصل ١٩ آیه ٢٧ ).


١٩٧ـ مریم باکره چگونه به کلیسا کمک کرد؟


پس از صعود پسرش، مریم باکره با کمک دعا هایش به پیدایش کلیسا کمک کرد. حتی پس از صعود خویش به آسمان او در شفاعت کردن به فرزندانانش ادامه می دهد، او الگوی عملی و سرمشق ایمان و نیکوکاری برای همه است، ولی نفوذ سودمند باکره مقدس ناشی از استحقاق های فوق العاده مسیح است . ایمانداران از مریم مقدس تصور نقش مادری خیر که به نفع اعضای مسیح در آسمان طلب وساطت، حمایت  و،کمک برای  رستاخیزی که در انتظارشان هست می کنند .


١٩٨ـ چه نوع تکریم به باکره مقدس اختصاص داده شده است؟


یک نوع منحصر به فرد ستایشی است که اساسا متفاوت با ستایش تثلیث مقدس در آیین دینی است.  این ستایش مخصوص در اعیاد عبادی مختص مادر خدا و دعای ویژه به مریم همچون تسبیح مقدس، که گزیدهای از کل انجیل است بیانگر تکریم مریم باکره است. 

 
١٩٩ـ  به چه طریقی مریم باکره متبارک تمثال فرجام کلیسا می باشد؟


مریم، کسی که کاملا مقدس و از قبل جسم  و روح او تجلیل شده ، بروی زمین مظهر و سر آغاز کلیسا ملقب شده و او در عالم آتی مستقر خواهد  بود.

 

"من به آمرزش گناهان ایمان دارم"

 

٢٠٠ـ گناهان چگونه آمرزیده می شوند؟


غسل تعمید اولین و اصلی ترین آیین آمرزش گناهان است. برای گناهان انجام شده بعد از غسل تعمید، مسیح آیین توبه و مصالحه را بنا کرد .  شخص تعمید یافته می تواند از این طریق با کلیسا و خدا مصالحه نماید.


٢٠١ـ  چرا کلیسا قدرت آمرزش گناهان را دارد؟


کلیسا ماموریت و قدرت آمرزش گناها را دارد زیرا خود مسیح آنرا به کلیسا اعطا کرده است. " روح القدس بیابید ، گناهان کسانیرا که ببخشد بخشیده می شود و آنانیرا که نبخشید بخشیده نخواهد شد" (انجیل یوحنا فصل ٢٠ آیه ٢٢ـ٢٣).

 

"من به رستاخیز بدن ایمان دارم"

 

٢٠٢ـ مفهوم واژه "بدن" ( یا " جسمانیت") چیست و چه اهمیتی دارد؟


رستاخیز جسم قاعده تحت الفظی اعتقاد نامه رسولان است که اشاره به رستاخیز بدن است. واژه "جسم" به حالت ضعف و فنا ناپذیری آدمی اشاره دارد. " جسم منوط نجات است" . ما به خدای خالق جسم  ایمان داریم ؛ ما به کلمه که جسم شد تا آنرا رهایی دهد ایمان داریم ؛ و ما به رستاخیز جسم ، که تحقق به کمال رسیدن آفرینش و رهایی جسم است ایمان داریم.


٢٠٣ـ منظور از "رستاخیز بدن" چیست؟


این بدین معنا است که وضعیت(حالت)  نهایی انسان، زمانی که روحش از بدنش جدا شده، واحد نمی باشد.  نه تنها نفس فنا ناپذیر است بلکه پس از مرگ به حیات ادامه می دهد و "بدن فانی" ما نیز روزی به زندگی باز میگردد.


٢٠٤ـ  چه رابطه ای میان رستاخیز مسیح و رستاخیز ما وجود دارد؟


همانطور که مسیح به راستی از میان مردگان قیام کرد و تا ابد زنده است ، در آخرت همگان را با بدن فاسد نشده قیام خواهد داد. " و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد ـ نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت" ( انجیل یوحنا فصل ٥ آیه ٢٩).


٢٠٥ـ  بعد از مرگ بر بدن و روح ما چه پیش می آید؟


بعد از مرگ، روح از جسم جدا می شود، بدن فاسد خواهد شد در صورتی که روح که فنا ناپذیر است ، با قضاوت خدا مواجه خواهد شد و منتظر باز پیوستن به بدنی که برای بازگشت خداوند تحول پیدا کرده است خواهد بود. چگونگی رستاخیز بدن خارج از تصور و درک ما است.


٢٠٦ـ  معنی مردن در مسیح عیسی چیست؟


به معنی مردن در مرحمت خدا و بدون داشتن گناه فانی است. کسی که به مسیح ایمان دارد، با سرمشق قرار دادن اعمال او، قادر خواهد بود که در عمل با اطاعت و محبت به پدر مرگ خود را متحول نماید. " اگر با او مردیم، همچنین بااو خواهیم زیست" ( دوم تیمو تاوس فصل ٢ آیه ١١).

 

"من به زندگی جاودانی ایمان دارم"

 

٢٠٧ـ زندگی جاودانی چیست؟


زندگی جاودانی بلافاصله بعد از مرگ شروع می شود. پایانی پذیر نخواهد بود. هر انسانی پس از مرگ در داوری خاصی توسط مسیح، کسی که داور زندگان و مردگان است اجر ابدی اش را در روح جاودانه اش در یافت می کند.


٢٠٨ـ قضاوت خاص چیست ؟


آن داوری ، جزای فوری است که هر کس پس از مرگ از طرف خدا ، روح فناناپذیرش مطابق با اعمال و ایمانش به جزای ابیدی اش می رسد . چنین کیفری خواه با ورود به سعادت به آسمان از طریق تطهیر یا بطور مستقیم خواه با هلاک شدن فوری و ابدی در جهنم.


٢٠٩ـ  مفهوم اصطلاح " بهشت " چیست؟


مفهوم " بهشت " نهایت سعادتمندی نهایی است.  آنانی که در فیض و دوستی  خدا می میرند احتیاجی به تطهیر نخواهند داشت ودر کنار مسیح و مریم ، فرشتگان و قدسیان خواهند بود. بدین گونه تشکیل کلیسا ی بهشت، جایی که خدا را " رو در رو" میبینند خواهند داد.  "آنچه را اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آئینه است ولی در آن زمان همه چیز را رو به رو خواهیم دید" (اول قرنتیان فصل ١٣ آیه ١٢ ).  آنان در صمیمیت ، همدلی و محبت همراه با تثلیث مقدس زندگی می کنند و ما را شفاعت می کنند.

" اعاشه زندگی واقعی شامل: پدر، از طریق پسر و روح القدس، تراوش عطایای بهشتی بدون استثنا بر همه چیز ، با تشکر از مرحمت او، همچنین دریاف کننده لایتجزا وعده زندگی ابدی ما . " (قدیس سیریل اهل اورشلیم)

 

٢١٠ـ برزخ یا تطهیر نهایی چیست؟


برزخ حالتی است برای کسانی که در فیض و دوستی خدا می میرند و هنوز کاملان پاک نشده اند ، به نجات خود اطمینان دارند ، اما بعد از مرگ در معرض تطهیر قرار می گیرند تا قداست لازم برای ورود به شادمانی آسمان را بدست آورند.


٢١١ـ ما چگونه میتوانیم به تطهیر روح در برزخ کمک کنیم؟


به اقتضای مشارکت قدیسان، جماعت ایماندران که زائران بر روی زمین هستند، مردگان را به رحمت خدا میسپارند و برای تحمل رنجهای آنها دعاهایی تقدیم میکنند. بخصوص قربانی مقدس. همچنین آنان را در توبه و آمرزش طلبیدن یاری میکنند.


٢١٢ـ جهنم شامل چیست؟


جهنم شامل آنهایی است که با آزادی اختیار خود بدون توبه با گناه مهلک می میرند.  عذاب اصلی جهنم دوری ابدی از خدا یی است، که انسان تنها در او میتواند به حیات و سعادتی که برای آن خلق شده و آرزوی آنرا دارد ، دست پیدا کند. مسیح این حقیقت را چنین اعلان کرد " ای ملعونان ، از من دور شوید وبه آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید" ( انجیل متی فصل ٢٥ آیه ٤١).

٢١٣ـ چگونه میتوان وجود جهنم و نیکی بی نهایت خدا را وفق داد؟


خدا مایل است که "همگان از گناها نشان توبه کنند" (دوم پطرس فصل ٣ آیه ٩)، با اینحال انسان را آزاد و مسئول خلق کرد؛ و او به تصمیمات ما احترام قائل است.  بنا بر این، خود انسان است که آزادانه خود را از مشارکت با خدا جدا می کند و در لحظه مرگ بر گناه مهلک اسرار می ورزد و خداوند بخشاینده و مهربان را ترد می کند.


٢١٤ـ  داوری نهایی شامل چه است؟


آخرین داوری و یا جهانی شامل داوری به سعادتمندی و یا مجازات ابدی که خداوند عیسی هنگام آمدنش به عنوان قاضی برای زندگان و مردگان صادر خواهد کرد" برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است" (کارهای رسولان فصل ٢٤ آیه ١٥) . بعد از قضاوت نهایی، جسم برخواسته  و روحش سزای حکم قضاوت خواص را دریافت خواهد کرد.


٢١٥ـ  این داوری چه موقع رخ می دهد؟


این داوری در پایان دنیا پیش خواهد آمد و تنها خدا از زمان و ساعت آن آگاه است.


٢١٦ـ امید آسمانهای تازه و زمین  چیست؟


بعد از داوری نهایی ، جهان از اسارت و فروپاشی آزاد خواهد شد، و در آسمان تازه در جلال مسیح شریک خواهد شد " آسمانهای تازه و زمینی تازه " (نامه دوم پطرس فصل ٣ آیه ١٣).  بنا بر این پادشاهی وموهبت های آسمانی سرازیر خواهد شد، چنین است که بگوییم، تحقق کامل نقشه رستگاری خدا عملی شود " کلیه کائنات همه چیزهائی که در آسمان و زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند" (افسسیان فصل ١ آیه ١٠). خدا در آن وقت در حیات ابدی " در کل کائنات" حاکم خواهد بود. (اول قرنتیان فصل ١٥ آیه ٢٨).  

"آمین"

٢١٧ـ معنی کلمه "آمین" که در خاتمه اعتقاد نامه ایمان بیان می کنیم چیست ؟

واژه عبری کلمه "آمین"، که در خاتمه آخرین کتاب از عهد عتیق بکار رفته است پایان می یابد، بعضی از دعاهای کتاب عهد جدید، و نمازهای عبادی کلیسا، بیان  مطمئن و کامل "آری" به هر آنچه که در اعتقاد نامه بیان کرده ایم می باشد، اعتماد و وفاداری کامل ما به او شاهد امین و راستین و نخستین منشا تمام خلقت خدا "آمین" ( مکاشفه فصل ٣ آیه ١٤)، مسیح خدا.

 

 

ادامه