ܚܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܥܵܬܝܼܩܹܐ ܡ̣ܢ ܫܹܢ̄ܬܵܐ 1892

ܫܩܸܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܓ̣ܵܠܬܵܐ ܕܙܲܗܪܝܼܪܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܡܸܢܝܵܢܵܐ 2 ܫܹܢ̄ܬܵܐ 1892

ܒܟܬܒܐ ܝܘܚ ܐܢܐ ܚܒܪ̈ܐ ܕܐܝܟܝ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ ܟܬܝܒܐ ܒܡܓܠܬܐ ܐܦܢ ܕܪܒܐ ܚܠܛܐ ܐܝܬܠܘܢ ܗܕܟܐ ܟܐ ܟܬܒܝ ܝܗܘܘ ܒܗܝ ܥܕܢܐ

1. ܐܵܚܘܿܢܘܿܬܸ̈ܐ ܕܣܵܠܵܡܵܤ ܒܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܓ̰ܵܡܵܥܲܬܸ̈ܐ ܓܘܼܪܸ̈ܐ، ܘܡܸܣܬܸܪ ܡܲܟܠܸܢ ܩܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܕܟܪܸܣܬܡܵܤ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ200 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܐ̄ܬܸܠܘܿܢ ܩܵܐ ܒܵܪܲܟ̣ܬܵܐ ܕܥܸܐܕܘܼܗܝ. ܡܲܥܠܘܼܡ ܝܼܠܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܸܐ ܐܝܼܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܕܵܘܣܬܘܼܬܵܐ ܘܡܵܝܠ ܩܵܐ ܫܡܵܥܝܬܵܐ ܕܣܲܪܲܣܬܘܼܬܵܐ. ܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܸܐ ܕܬܲܒ̣ܪܝܼܙ ܦܝܼܫܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܡܘܼܪܥܸܫܸܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܵܣܵܐ ܕܚܵܒ̣ܫܸܒܵܐ ܘܚܸܠܡܲܬ ܕܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܥܸܕ̄ܬܵܝ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝ̄ܘܵܟ̣، ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܘܕܗܸܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝ̄ܠܵܐ ܡܘܼܠܸܦܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܬܵܗܵܪ ܕܫܘܼܠܵܐ ܒܲܗܪܸܢܵܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܥܸܕܵܬܸ̈ܐ ܕܐܵܪܸ̈ܡܢܵܝܸܐ ܓܵܘ ܬܘܼܪܟܝܼ. ܟܡܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܗܵܘܸܐ، ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܼ.

2. ܚܸܫܒܘܼܢܸ̈ܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܙܝܼܸܐ ܓܵܘܘܼܗ̇ ܒܸܥܒ̣ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܡܲܥܠܘܼܡ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ ܥܒ̣ܝܼܪܬܵܐ ܗ̄ܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܐ ܒܘܼܫ ܡܲܢܬܝܼܵܢܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝ ܫܸܢܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܕܥܸܕ̄ܬܲܢ ܚܙܝܼܬܵܐ ܝܠܵܐ، ܘܩܵܡܘܼܕܝܼ ܠܵܐ ܣܵܦܪܵܟ̣ ܠܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܗܵܠܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܸ̈ܐ؛ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܚܵܕ̄ܬܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܩܘܼܒܠܸܐ 279 ܝܢܵܐ، ܡ̣ܢ ܬܠܵܝܝܼ ܘܬܡܵܢܝܵܐ ܕܘܼܟܵܢܸ̈ܐ. ܠܲܝܬ ܚܵܐ ܗܵܕܵܐ ܕܘܼܟܵܢܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܕܡܸܢܵܝ ܡܵܨܵܟ̣ ܣܵܦܪܵܟ̣ ܠܛܥܘܼܢܬܵܐ، ܗܸܐ، ܩܵܡܘܿ ܠܵܐ ܨܵܠܵܟ̣ ܨܠܘܿܬܵܐ ܘܣܵܦܪܵܟ̣ ܒܘܼܬ ܚܕܵܐ ܪܥܵܫܬܵܐ ܓܵܘ ܟܠ ܡܲܪܥܝܼܬܵܐ، ܐܸܣܟܘܼܠܵܝܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܲܕܪ̈ܵܣܸܐ ܒܣܸܬܘܵܐ ܕܥܒܸܪܸܐ 2383 ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܓܵܘ ܐܘܼܪܡܝܼ ܘܒܟܠܵܝ ܣܵܡܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܐ. ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܚܵܐ ܗܵܕܵܐ ܝܵܠܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܩܘܼܒܠܸܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪ̈ܵܣܸܐ ܕܥܸܕܵܬܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܡܵܐ ܐܲܠܦܸ̈ܐ ܗܵܠܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܠܲܦܬܵܐ؛ ܗܲܬܟ̣ܵܐ، ܒܘܼܬ ܐܵܬܝܵܢܸ̈ܐ ܠܨܠܘܿܬܵܐ ܒܚܵܒ̣ܫܸܒܵܐ، ܡܸܢܝܵܢܵܝ 5283 ܝܼܠܸܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܡܵܐ ܐܲܠܦܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܐܝܼܬ ܕܠܸܐ ܐܵܙܠ̄ܝܼ ܠܗܸܟ̃ ܬܵܗܵܪ ܕܣܓ̣ܵܬܵܕܐ ܒܚܵܒ̣ܫܸܒܵܐ، ܝܲܢ ܕܟܸܐ ܐܵܙܠ̄ܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܠܸܐ ܦܲܪܡܝܼ ܠܵܗ̇. ܒܲܗܪܲܢܬܵܐ ܕܟܠܵܝ ܗܲܡܙܸܡܵܢܸ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܵܝܸܐ ܓܵܪܵܓ ܐܵܙܵܠ̄ܐ ܠܵܩܵܕ̄ܡܵܐ ܒܘܼܫ ܒܩܸܘܪܵܓ̣ܘܼܬܵܐ ܝܘܿܚܣܵܐ ܒܸܬ ܢܵܦܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܘܵܓ̰ܸܒܘܼܬܲܢ ܘܬܵܠܩܵܟ̣ ܦܸܪ̈ܣܲܬܲܢ.

3. ܡܘܬܐ. ܫܵܡܵܫܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܡܝܼܪܙܵܐ ܡܸܬܠܸܐ ܒܒܲܝܬܘܼܗܝ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ 23 ܒܟܵܢܘܿܢ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ، ܡܒܵܬ̄ܪ ܡܲܪܥܵܐ ܕܚܵܕܲܪܝܵܐ ܫܲܒܵܬܸ̈ܐ. ܬܘܼܡܸܡܘܼܗܝ ܗ̄ܘܵܐ ܘܲܥܕܘܼܗܝ ܕܡܲܕܪܵܣܵܐ ܕܣܝܼܪܸܐ ܒܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕ1853، ܘܒܵܐ ܚܵܕܲܪܝܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܗ̄ܘܸܠܸܐ ܡܲܟܪܸܙܵܢܵܐ ܓܵܘ ܕܸܙܵܐܬܲܟܝܵܐ ܘܓܵܘ ܣܵܠܵܡܵܤ. ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܵܐ ܫܩܸܠܸܐ ܫܘܼܠܸܐ ܦܪ̈ܝܼܫܸܐ ܘܗ̄ܘܸܠܸܐ ܪܵܒܵܐ ܡܵܨܝܵܢܵܐ. ܗܘܝܼܪܸܐ ܠܲܕܟܬܲܪ ܦܲܪܟܸܢܤ ܒܒܢܵܝܬܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܪܕܝܼܫܵܝܼ ܒܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕ1869. ܗ̄ܘܸܠܸܐ ܘܲܟܝܼܠ ܕܚܲܙܢܵܕܵܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܸܣܬܸܪ ܥܘܿܠܕܦܵܕܵܪ، ܘܗܘܼܝܸܪܸܐ ܒܫܘܼܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܟܵܠܵܝܓ̰، ܘܒܫܘܼܠܵܐ ܕܟܸܦܢܵܐ. ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕ1866 ܫܒ̣ܝܼܩܵܐ ܝܠܸܐ ܠܥܸܕ̄ܬܵܐ ܐܸܘܵܢܓܸܠܵܝܬܵܐ ܘܗ̄ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܐ ܘܲܟܝܼܠ ܕܚܸܫܒܘܼܢܵܐ ܘܫܪ. ܩܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܸ̈ܐ. ܓܒ̣ܝܼܪܵܐ ܝܠܸܐ ܐܲܪܒܲܥ ܓܵܗܸ̈ܐ ܘܫܒ̣ܝܼܩܵܐ ܝܠܸܐ ܒܵܬ̄ܪܘܼܗܝ ܚܕܵܐ ܐܲܪܡܸܠܬܵܐ، ܐܲܪܒܲܥ ܒܢܘܼܢܸ̈ܐ، ܘܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ.