Image

imageImage

Image

 

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܡܛ:ܝܓ‐ܟܓ

13 ܫܲܒܲܚܘ ܫܡܲܝܵܐ܃ ܘܕ݂ܘܼܨܝ ܐܲܪܥܵܐ܂ ܐܸܬ݂ܦܲܨ݇ܚܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܒܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ܂ ܡܸܛܠ ܕܒܲܝܲܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܹܗ܃ ܘܪܲܚܸܡ̣ ܥܲܠ ܒܵܝܫܵܘܗ̈ܝ܂ 14 ܘܐܸܡܪܲܬ݀ ܨܸܗܝܘܿܢ܂ ܕܫܲܒ݂ܩܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ܃ ܘܡܵܪܝܵܐ ܛܥܵܢ݂ܝ܂ 15 ܐܸܢ ܛܵܥܝܵܐ ܐܲܢ݇ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܥܘܼܠܵܗ݁܃ ܘܠܵܐ ܡܪܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪ ܡ̈ܥܹܝܗ݁܃ ܐܵܦܸܢ ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܛ̈ܥ̱ܝܢܵ܃ ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܛܥܹܝܟ̣ܝ܂ 16 ܗܵܐ ܥܲܠ ܦܲܣܹ̈ܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ ܪܫܲܡܬܹ݁ܟ̣ܝ܂ ܘܫܘܼܪ̈ܲܝܟ݁ܝ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂܂ 17 ܒܲܥܓܲܠ ܒܢܲܝܟ݁ܝ̈ ܡܣܲܚܦܵܢܲܝܟ݁ܝ̈܂ ܘܡܲܚ̱ܪ̈ܒ݂ܵܢܲܝܟ݁ܝ ܡܸܢܹܟ̣ܝ ܢܸܦܩܘܼܢ܂ 18 ܐܲܪܝܼܡܝ ܥܲܝܢܲܝܟ݁ܝ̈ ܠܲܚܕ݂ܵܪ̈ܲܝܟ݁ܝ܂ ܘܲܚܙܵܝ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝܼܢ ܘܐܵܬܹ݁ܝܢ ܠܹܟ̣ܝ܃ ܚܲܝ ܐ݇ܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ܃ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܬܵܐ ܬܸܠܒ݁ܫܝܼܢ܃ ܘܬܸܬ݂ܟܲܠܠܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܲܠܬ݂ܵܐ܂ 19 ܡܸܛܠ ܕܚܲܪ̈ܒ݂ܵܬܹܟ̣ܝ܃ ܘܨܵܕ݂ܝܵܬܹܟ̣ܝ̈܃ ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܲܣܚܝܼܦܘܼܬܹܟ̣ܝ܂ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܬܸܬ݂ܐ̱ܠܸܨ ܡ̣ܢ ܝܲܬ݂ܒܵܐ܃ ܘܢܸܥܪ̱ܩܘܼܢ ܒܵܠܘܿܥܲܝܟ݁ܝ̈܂ 20 ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܒܐܸܕ݂ܢܲܝܟ݁ܝ̈ ܒܢܲܝ̈ ܡܓܲܙܝܘܼܬܹܟ̣ܝ܃ ܐܲܠܝܼܨ ܗ݂݇ܘ ܠܲܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ܂ ܐܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܲܢ܃ ܢܸܬܸ݁ܒ݂܂ 21 ܘܬܹܐܡܪܝܼܢ ܒܠܸܒܹ݁ܟ̣ܝ ܡܲܢ݂ܘܼ ܝܼܠܸܕ݂ ܠܝܼ ܗܵܠܹܝܢ܂ ܕܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܓܲܙܲܝܬܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܘܲܡܫܵܘܚܲܕܬܵܐ܃ ܓܵܠܝܼܬ݂ܵܐ ܘܲܡܕ݂ܵܘܲܕܬܵܐ܂ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܢ ܪܲܒ݁ܝܼ܂ ܐܸܢ ܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܐܸܫܬܲܚܪܹܬ݂ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ܃ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܝܟܵܐ ܗܘܵ݀ܘ܂ 22 ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ܃ ܗܵܐ ܡܪܝܼܡ ܐ݇ܢܵܐ ܐܝܼܕ݂ܝ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ܂ ܘܲܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܪܝܼܡ ܐܵܬܵ݀ܐ܂ ܘܢܲܝܬ݁ܘܿܢ ܠܲܒ݂ܢܲܝܟ݁ܝ̈ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝܗ̈ܘܿܢ܂ ܘܠܲܒ݂ܢܵܬܹܟ̣ܝ̈ ܥܲܠ ܟܲܬ݂ܦܵܬ݂ܗ̈ܘܿܢ ܢܸܫܩ݇ܠܘܼܢ܂ 23 ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܒ݁ܝܵܢܲܝܟ݁ܝ܃ ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ݂ܵܢܝܵܬ݂ܗܘܿܢ ܡܲܝܢܩܵܢܝܵܬܹܟ̣ܝ̈܂ ܘܥܲܠ ܐܲܦܲܝܗ̈ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܣܓ݁ܕ݂ܘܼܢ ܠܹܟ̣ܝ܂ ܘܥܲܦܪܵܐ ܕܪܸ̈ܓ݂ܠܲܝܟ݁ܝ ܢܸܠܚ݇ܟ̣ܘܼܢ܂ ܘܬܸܕܥܝܼܢ ܕܐܸܢܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ܃ ܕܠܵܐ ܒܵܗ݁ܬ݁ܝܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܣܲܟܹ݁ܝܢ ܠܝܼ܂

ܦܪܲܟܣܝܼܣ ܚ:ܝܕ‐ܟܗ

14 ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܒ݂ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܩܲܒܸ݁ܠܘ ܥܲܡܵܐ ܕܫܵܡܪ̈ܵܝܹܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܂ ܫܲܕܲܪܘ ܠܘܵܬ݂ܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܲܠܝܘܿܚܲܢܵܢ܂ 15 ܘܲܢܚܸܬ݂ܘ ܘܨܲܠܝܼܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܢܩܲܒ݁ܠܘܼܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ܂ 16 ܠܲܝܬ݁ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܥܲܠ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܥܕܲܟܹ݁ܝܠ܂ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܕܹܝܢ ܥܵܡܕܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ܂ 17 ܗܵܝܕܹܝܢ ܣܵܝܡܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ܂ ܘܲܡܩܲܒ݁ܠܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ܂ 18 ܘܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܐ ܣܝܼܡܘܿܢ ܕܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܸܬ݂ܝܲܗ݇ܒܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ܂ ܩܲܪܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܟܸܣܦܵܐ܂ 19 ܟܲܕ݂ ܐܵܡܲܪ܃ ܗܲܒ݂ܘ ܘܐܵܦ ܠܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ܂ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܐܹܣܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܐܝܼܕ݂ܵܐ܂ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ܂ 20 ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ܂ ܟܸܣܦܵܟ ܥܲܡܵܟ݂ ܢܹܐܙܲܠ ܠܐܲܒ݂ܕܵܢܵܐ܂ ܡܸܛܠ ܕܲܣ̣ܒܲܪܬ݁ ܕܡܵܘܗܲܒ݂ܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܸܢܝܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܢܝܵܐ܂ 21 ܠܲܝܬ݁ ܠܵܟ݂ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܦܸܣܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ܂ ܡܸܛܠ ܕܠܸܒܵܟ݂ ܠܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܬܪܝܼܨ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܂ 22 ܒܪܲܡ ܬܘܼܒ݂ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬ݂ܵܟ݂ ܗܵܕܹܐ܂ ܘܲܒ݂ܥܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܫ݇ܬ݁ܒܸܩ ܠܵܟ݂ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܕܠܸܒܵܟ݂܂ 23 ܒܟܲܒ݂ܕܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܪܝܼܪܵܬܵܐ ܘܲܒ݂ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܥܵܘ݂ܠܵܐ ܚܵܙܹܐ ܐ݇ܢܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܟ܂ 24 ܥ̣ܢܵܐ ܣܝܼܡܘܿܢ ܕܐܸܡܲܪ܃ ܒܥܵܘ ܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܚܠܵܦܲܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܂ ܕܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܥܠܲܝ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܡܲܪܬ݁ܘܿܢ܂ 25 ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܹܝܢ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܲܕ݂ ܣܲܗܸܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܲܠܸܦܘ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܂ ܗܦܲܟ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ܂ ܘܲܒ݂ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܵܬ݂ܵܐ ܕܫܵܡܪ̈ܵܝܹܐ ܣܲܒܲܪܘ܂

ܐܲܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܐ:ܝܗ‐ܒ:ܙ

15 ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ܂ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܫܸܡܥܹܬ݂ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܟ̣ܘܿܢ ܕܲܒ݂ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܘܚܘܼܒ݁ܟ̣ܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ܂ 16 ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܸܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܡܵܘܕܵܝܘܼ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝܟ̈ܘܿܢ܂ ܘܲܠܡܸܥܗܲܕ݂ܟ̣ܘܿܢ ܒܲܨܠܵܘܵܬ݂ܝ̈܂ 17 ܕܐܲܠܵܗܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ܂ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܟ̣ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܸܟ̣ܡ̱ܬ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܒܝܼܕܲܥܬܹܗ܂ 18 ܘܢܸܢ̱ܗܪ̈ܵܢ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬ݂ܟ̣̈ܘܿܢ܂ ܕܬܸܕܥܘܼܢ ܡܵܢܵܘ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܹܗ܂ ܘܡܵܢܵܘ ܥܘܼܬ݂ܪܵܐ ܕܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܝܵܪܬ݁ܘܼܬܹܗ ܒܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ܂ 19 ܘܡܵܢܲܐ ܗ̣݇ܝ ܝܲܬ݁ܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ ܕܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ܂ ܒܲܢ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ܂ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܥܒ݁ܕ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬ݂ܘܼܩܦܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ܂ 20 ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼܬܹ̈ܐ܂ ܘܐܵܘܬ݁ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܂ 21 ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܪ̈ܟ݁ܘܿܣ ܘܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ܂ ܘܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܡܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ܂ ܘܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܸܡ ܕܡܸܫܬܲܡܲܗ܂ ܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܒܕܲܥܬ݂ܝܼܕ݂܂ 22 ܘܫܲܥܒܸ݁ܕ݂ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܬܚܹܝܬ݂ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ܂ ܘܠܹܗ ܕܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܲܗ̣݇ܒܹ݁ܗ ܪܹܫܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ܂ 23 ܕܐܝܼܬܹܝܗ݁ ܓܘܼܫܡܹܗ ܘܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܗܵܘ ܕܟ̣ܠ ܒܟ̣ܠ ܡܫܲܡܠܸܐ܂

1 ܐܵܦ ܠܟ̣ܘܿܢ ܕܡܝܼܬ݂ܝܼܢ ܗ̣݇ܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝܟ̈ܘܿܢ ܘܲܒ݂ܣܲܟ̣ܠ̱ܘܵܬ݂ܟ̣ܘܿܢ܂ 2 ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܗܲܠܸܟ̣ܬ݁ܘܿܢ ܗ̣݇ܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܗܹܝܢ܂ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܠܡܵܝܘܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ܂ ܘܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ ܕܪܹܫ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܕܪܘܼܚܵܐ܂ ܗܵܕܹܐ ܕܡܸܬ݂ܚܲܦܛܵܐ ܒܲܒ݂̈ܢܲܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݁ܛܦܝܼܣܵܢܘܼܬ݂ܵܐ܂ 3 ܒܗܵܢܘܿܢ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܐܵܦ ܚܢܲܢ ܐܸܬ݂ܗܲܦܲܟ̣ܢ ܒܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܒܸܣܪܲܢ܂ ܘܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܗ̣݇ܘܲܝܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܒܸܣܪܲܢ ܘܲܕܬܲܪܥܝܼܬܲܢ܂ ܘܲܒ݂̈ܢܲܝܵܐ ܗ̣݇ܘܲܝܢ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܪܟܵܐ܂ 4 ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܕܥܲܬ݁ܝܼܪ ܒܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ܂ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹ݁ܗ ܣܲܓ݁ܝܼܵܐܐ ܕܐܲܚܒܲܢ܂ 5 ܟܲܕ݂ ܡܝܼܬ݂ܝܼܢ ܗ̣݇ܘܲܝܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝܢ̈܂ ܐܲܚܝܲܢ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܘܲܒ݂ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ ܦܲܪܩܲܢ܂ 6 ܘܐܲܩܝܼܡܲܢ ܥܲܡܹܗ܂ ܘܐܵܘܬ݁ܒܲܢ ܥܲܡܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ 7 ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܠܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹ݁ܝܢ ܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܥܘܼܬ݂ܪܵܐ ܕܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܕܲܗܘܵ݀ܬ݂ ܥܠܲܝܢ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂

ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܝܘ:ܝܘ‐ܠܓ

16 ܩܲܠܝܼܠ ܘܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢܵܢܝ܂ ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܘܬܸܚܙܘܿܢܵܢܝ܂ ܕܐܵܙܹܠ ܐ݇ܢܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܐ܂ 17 ܘܐܸܡܲܪܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘܗ̈ܝ ܚܲܕ݂ ܠܚܲܕ݂܂ ܡܵܢܵܐ ܗ݇ܝ݂ ܗܵܕܹܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܲܢ܃ ܕܩܲܠܝܼܠ ܘܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢܵܢܝ܂ ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܘܬܸܚܙܘܿܢܵܢܝ܂ ܘܕ݂ܵܐܙܹܠ ܐ݇ܢܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܐܵܒ݂ܝ܂ 18 ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ܃ ܡܵܢܲܐ ܗ݇ܝ݂ ܗܵܕܹܐ ܩܲܠܝܼܠ ܕܐܸܡܲܪ܂ ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܢܵܐ ܡܡܲܠܸܠ܂ 19 ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܹܝܢ ܝܑܼܕܲܥ ܕܒ݂ܵܥܹܝܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܫܲܐܵܠܘܼܬܹܗ܂ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ܃ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܒܵܥܹܝܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕ݂ܵܕܹ̈ܐ܂ ܕܐܸܡܪܹܬ݂ ܠܟ̣ܘܿܢ܃ ܕܩܲܠܝܼܠ ܘܠܵܐ ܬܸܚܙܘܿܢܵܢܝ܂ ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܩܲܠܝܼܠ ܘܬܸܚܙܘܿܢܵܢܝ܂ 20 ܐܵܡܹܝܢ ܐܵܡܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܐ݇ܢܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ܃ ܕܬܸܒ݂ܟ݁ܘܿܢ ܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܘܬܹܐܠܘܿܢ܂ ܘܥܵܠܡܵܐ ܢܸܚܕܸܐ܂ ܘܲܠܟ̣ܘܿܢ ܬܸܟ̣ܪܸܐ܂ ܐܸܠܵܐ ܟܲܪܝܘܼܬ݂ܟ̣ܘܿܢ ܠܚܲܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬܸܗܘܸܐ܂ 21 ܐܲܢ݇ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܡܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ܂ ܟܲܪܝܵܐ ܠܵܗ݁ ܕܲܡܛܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕ݂ܵܗ݁܂ ܡܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ݀ ܕܹܝܢ ܒܪܵܐ܂ ܠܵܐ ܥܵܗܕܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܗ݁ ܡܸܛܠ ܚܲܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ܂ ܕܐܸܬ݂ܝܼܠܸܕ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ܂ 22 ܐܵܦ ܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܗܵܫܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ܂ ܬܘܼܒ݂ ܕܹܝܢ ܐܸܚܙܹܝܟ̣ܘܿܢ܂ ܘܢܸܚܕܸܐ ܠܸܒ݁ܟ̣ܘܿܢ܂ ܘܚܲܕ݂ܘܲܬ݂ܟ̣ܘܿܢ ܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܢܵܣܹܒ݂ ܡܸܢܟ̣ܘܿܢ܂ 23 ܘܲܒ݂ܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܼ ܠܵܐ ܬܸܫ̱ܐܠܘܼܢ ܡܸܕܸܡ܂ ܐܵܡܹܝܢ ܐܵܡܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܐ݇ܢܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ܂ ܕܟ̣ܠ ܡܸܕܸܡ ܕܬܸܫ̱ܐܠܘܼܢ ܠܐܵܒ݂ܝ ܒܫܹܡܝ܂ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܟ̣ܘܿܢ܂ 24 ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܫܐܸܠ݂ܬ݁ܘܿܢ ܡܸܕܸܡ ܒܫܹܡܝ܂ ܫܐܲܠܘ ܘܬܸܣܒ݂ܘܼܢ܂ ܕܬܸܗܘܸܐ ܚܲܕ݂ܘܲܬ݂ܟ̣ܘܿܢ ܡܫܲܡ̱ܠܝܵܐ܂ 25 ܗܵܠܹܝܢ ܒܦܸܠܵܐ̈ܬ݂ܵܐ ܡܲܠܠܹܬ݂ ܥܲܡܟ̣ܘܿܢ܂ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܕܹܝܢ ܫܵܥܬ݂ܵܐ ܐܸܡܲܬ݂ܝ ܕܠܵܐ ܐܹܡܲܠܸܠ ܥܲܡܟ̣ܘܿܢ ܒܦܸܠܵܐ̈ܬ݂ܵܐ܂ ܐܸܠܵܐ ܥܹܝܢ ܒܲܓ݂ܠܸܐ ܐܹܒܲܕܸܩ ܠܟ̣ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܒ݂ܵܐ܂ 26 ܒܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܫ̱ܐܠܘܼܢ ܒܫܹܡܝ܂ ܘܠܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐ݇ܢܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܕܐܸܢܵܐ ܐܸܒ݂ܥܸܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ܂ 27 ܗ݀ܘ ܓܹܝܪ ܐܲܒ݂ܵܐ ܪܵܚܹܡ ܠܟ̣ܘܿܢ܂ ܕܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܪܚܸܡܬ݁ܘܿܢܵܢܝ ܘܗܲܝܡܸܢܬ݁ܘܿܢ ܕܐܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܐ ܢܸܦܩܹܬ݂܂ 28 ܢܸܦܩܹܬ݂ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܐ܂ ܘܐܸܬܹ݁ܝܬ݂ ܠܥܵܠܡܵܐ܂ ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܫܵܒܹ݁ܩ ܐ݇ܢܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ܂ ܘܐܵܙܹܠ ܐ݇ܢܵܐ ܠܝܼ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܐ܂ 29  ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘܗ̈ܝ܃ ܗܵܐ ܗܵܫܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ݂ ܡܡܲܠܸܠ ܐܲܢ݇ܬ݁܂ ܘܦܸܠ̱ܐܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ݇ܬ݁܂ 30  ܗܵܫܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܕܟ̣ܠܡܸܕܸܡ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ݇ܬ݁܂ ܘܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܕܐ݇ܢܵܫ ܢܫܲܐܠܵܟ݂܂ ܒܗܵܕܹܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܦܲܩܸܬ݁܂ 31 ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܑܼܫܘܥ܃ ܗܲܝܡܸܢܘ܂ 32 ܕܗܵܐ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ܂ ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܬܲܬ݀܂ ܕܬܸܬ݂ܒܲܕܪܘܼܢ ܐ݇ܢܵܫ ܠܐܲܬ݂ܪܹܗ܂ ܘܬܸܫܒ݁ܩܘܼܢܵܢܝ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ܂ ܘܠܵܐ ܗܘܹܝܬ݂ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ܂ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܥܲܡܝ ܗ̣݇ܘ܂ 33 ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡܪܹܬ݂ ܠܟ̣ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ܂ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ܂ ܐܸܠܵܐ ܐܸܬ݂ܠܲܒܲܒ݂ܘ܂ ܐܸܢܵܐ ܙܟܹܝܬܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ܂