سخنرانی پاپ اعظم بعد از ورود به لبنان

آمده ام به عنوان زائر صلح، به عنوان دوست خدا و دوست انسانها: اینها سخنانی بودند که پاپ اعظم بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود بعد از رسیدن به لبنان ابراز داشتند. از همان بدو وردوشهادت خو را به عنوان پیام آور صلح در حضور کشور صدرها ابراز داشتند. دو بار سلامی را که مسیح به شاگردان خود داد به هم ابراز داشتند « سلام بر شما باد» یک سلام او رو با لبنان و دیگری به همه خاورمیانه بود به عنوان پیام آور صلح و آشتی. در ادامه فرمودند: امروز آمده ام نتنها به لبنان بلکه به همه ی خاورمیانه به عنوان دوست خدا و دوست انسانها و به عنوان دوست تمامی سکنه کشورهای این منطقه از هر دین و باور ک باشند.  سلام مسیح « سلام بر شما باد» شامل همه می باشد.

             بعد از فرود آمدن در فرودگاه رفیق الحریری در ساعت 13:45 بعدازظهر توسط رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان و همسر او، نبیه برری رئیس مجلس و نقیب میکاتی ار اهل تسنن و رئیس مصلحت مورد استقبال گرم قرار گرفت. این هیأت را عالیجناب پاتریارک بشار بطرس رای و بسیاری از نمایندگان ارتدکس و مسلمان همراهی می نمودند و از فاصله نچندان دور توسط گروهی از جوانان ورود ایشان را به لبنان خیر مقدم عرض نمودند.

رئیس جمهور سلیمان در سخنرانی خویش جهت عرض خیر مقدم، با اشاره به عظمت لبنان، فرمودند مسیحیان نقش بسزایی در فرهنگ منطقه خاورمیانه دارند، تلخی و ناگواریهای ناشی از جنگ و آوراگان فلسطینی که به این کشور کوچک در سالهای 1970 وارد شدند را یادآور شدند. بندیکت شانزدهم بدون اشاره به هیچ جنبه سیاسی، توجه خود را بیشتر به رنجهای انسانی متحمل شده توسط ساکنین این منطقه معطوف داشته و می دارند. ( شادیها و غمهای شما همیشه در دعاهای پاپ جای دارند و از خدا می خواهم تا همیشه شما را همراهی نماید. اطمینان داشته باشید که هموراه برای آنانی که در این سرزمین رنج می کشند که عده ی آنها بیشمار است، دعا می نمایم).

به نظر می رسد پاپ اعظم لبنان را به عنوان نمونه ای از ایجاد روابط و تلاش در جامعه بیان می نماید: « همزیستی شادمانه مختص لبنان، باید نمونه ای برای همه ساکنین خاورمیانه و تمام جهان باشد که به همه بفهماند که همه ی کلیساها درون یک اجتماع میتواند در ارتباط نزدیک با یکدیگر باشند و یک کلیسای واحد و کاتولیک (جهانی) را تشکیل دهند در ایجاد رابطه ای برادرانه با همه ی مسیحیان و همزمان متقاعد بودن به ایجاد گفتگو و رابطه مسیجیان با سایر برادران با مذهب و باوری متفاوت تلاش می نمایند. شما نیز همانند من آگاه هستید مسئله ایجاد توازن و همدلی، الگویی بسیار حساس هست که می تواند در بعضی از مواقع به خاطر کشمکش ها همانند یک کمان کشیده تحت فشار قرار گیرد که در اکثر مواقع موافق و در عین حال با مخالفت و بیگانگی روبرو شود که بر خلاف محبت موجود در این کشور لبنان است.

برای حضرت پاپ پایه و اساس ایجاد هماهنگی و توازن باید بر بعد مذهبی زندگی ، جنبه ی فردی و اجتماعی، بدور از هرگونه اغراق در زندگی لائیک ( غیر مذهبی) که در غرب بیشتر رایج است، استوار باشد. عایجناب پاپ در ادامه ی سخنان خویش فرمودند: آمده ام تا بگویم  اهمیت خدا در زندگی هر کس و زندگی در کنار هم آنگونه که کشور شما شاهد عینی آن است، زمانی مؤثر و حقیقی خواهد بود که با رفتاری نیک یکدیگر را پذیرفت؛  رفتاری که از خدا که خواستار یکی بودن همه است، سرچشمه می گیرد. این همزیستی مسالمت آمیز در لبنان که همچنان به عنوان حقیقتی زنده ادامه دارد، و می تواند با نیت نیک و تلاش بسیار مصمم مردم لبنان همچنان در آینده نیز ادامه یابد. تنها در آن زمان است که نمونه ای برای تمام ساکنین منطقه و تمام جهان خواهد بود. این عمل فقط با توانایی انسانی مقدور نمی باشد بلکه هدیه ایی است از جانب پروردگار که آن را باید با دعای مداوم و خستگی ناپذیر تقاضا نمود.

 

لبنان 2012/09/14

Beirut (AsiaNews)