سخنرانی پاپ اعظم به مناسبت عید حضرت مریم بدون گناه بار آمده

برادران و خواهران گرامی؛

ملاقات امروز ما برای دعای یکشنبه درخشش خاصی را بخود گرفته است زیرا در عید باشکوه مریم مقدس بدون گناه بار آمده قرار داریم. در لیتورجی امروز بشارت فرشته ی جبرائیل به مریم باکره در انجیل لوقا قرائت می گردد. «سلام بر تو ای پر از نعمت، خدا با توست» کلماتی هستند که فرشته ی خدا بر زبان می آورد. و به این طریق هویت واقعی مریم را بیان می نماید. نامی که بوسیله ی آن خدا او را می شناسد « پر از نعمت». این عبارت، از همان کودکی برایمان آشنا است چرا که همیشه آن را در دعای تسبیح تکرار می نماییم. و بوسیله ی آن است که امروز این راز بر ما بر شکل خاصی به خود می گیرد. در اصل حضرت مریم از همان زمانی که در رحم مادر خود تشکیل یافت، موضوع خاص سخنان خدا گردید به نحوی که در نقشه ابدی خود، او را به عنوان مادر پسر خود برگزید، به همین منظور او از گناه اولیه مصون ماند و به همین خاطر است که فرشته او را به این نام صدا می زند چون، از آغاز مورد لطف و محبت خدا قرار گرفته و مملو از نعمت گردیده است.

راز بدون گناه بار آمده سرچشه ی نور درونی، امید و تسلی است. مسیله ای در لحظات آزمایشات زندگی، مخصوصاً تفاوتهای درونی انسان است که آن را تجربه می نماید. حضرت مریم مادر مسیح به ما مفرماید که: نعمت و شفقت به مراتب بزرگتر ان از گناه، رحمت و بخشش قدرتمند تر از بدی هستند که میتوانند آن را به خوبی مبدل کنند.

متأسفانه هر روزه ما بدی را که به اشکال و روشهای متعددی در مقابل ما قرار می گیرد، تجربه می نماییم. این بدی ریشه در قلب انسان دارد قلبی که، توسط گناه جریحه دار شده است، بیمار گردیده و توانایی بهبود را به تنهایی ندارد. کتاب مقدس به می فهماند که قبل از هر گناه، نافرمانی و سرپیچی از رضای پروردگار به چشم می خورد. مرگ قدرت را بدست گرفته حکمفرایی نمود چرا که، آزادی انسان تحت سلطه ی وسوسه ی شریر قرار گرفت. ولی صدمه ی به نقشه ی محبت و زندگی خدا وارد نمی شود و باز نمی ایستد. توسط پیمودن راه با صبر و حوصله  را برای آشتی و صلح فراهم نموده است که توسط آن پیمان جدید ابدی را که توسط خون پسر خود مهر زده شده است با بشریت تجدید نماید. کسی که خود را که از متولد گردید قربانی نمود( رساله به غلاطیان 4:4). این زن، مریم باکره، اولین شخصی بود که از مرگ فرزند خود که موجب نجات و رهایی گردید از همان بدو تولد ؛ عاری از گناه اولیه بود ، منتفع گردید. بنابراین، با قلب پاکیزه و بدون گناه خود، به ما می فرماید: «خود را به عیسی بسپارید زیرا که او شما را نجات خواهد داد.»

© Copyright Radio Vaticana