كليساي حضرت مريم آده

اين كليسا در سال 1891 ميلادي بنا گرديده كه در سالهاي اخير مرمّت گرديده. داراي يك حياط زيبا مي باشد. در قسمتي از اين حياط قبرستان كوچكي قرار دارد كه در آن دو مزار قرار گرفته اند. در قسمت چپ آن آرامگاه كشيش گورگيز و نزديك آن آرامگاه مار يوسف اسقف آشوري كه در سال 1861 به كليساي متّحد شده پيوست.