كليساي حضرت مريم ، ماوانا

كليساي حضرت مريم رورستاي ماوانا در منطقة ترگور، در راه بالولان واقع شده  كه امروزه مسيحيان در آن ساكن نمي باشند و بيشتر اهالي اين روستا را مردم كُرد مسلمان تشكيل مي دهند.

اين كليسا در سال 1850 تاسيس گرديد. كليساي مدرن با صحن آن كه در ابعاد 20×11  گنجايش بيش از 200 نفر را دارد كه همانا جماعت مسيحي آن روستا را دراواخر صدة اخير تشكيل مي داند، ساختمان اين كليسا داراي ديوارهايي از جنس سنگ و آهك به ضخامت بيش از يك متر مي باشد. در اصلي آن بر روي ميدان روستا واقع بود همراه با تزئينات چشمگير، در طرفين 3 پنجره در قسمت فوقاني، 3پنجرة ديگر بالاي طاقهاي سمت راست كه توسط بازسازي بعداز آن بسته شده اند.

 اين كليسا در قسمت فوقاني آن توسط گنبد آجري تزئين شده است. سالها اطاق آن به انبار علوفه و هيزم تبديل گرديده بود امّا در تابستان سال 1978 توسط مسيحيان اهالي روستاي ماوانا  ساكن تهران و ديگر شهرهاي ايران مرمّت و بازسازي شد، با وجود اينكه مسيحيان ديگر در آن روستا سكني نداشتند.

تقديس كليساي بازسازي شده حضرت مريم با مراسم بسيار باشكوهي با حضور اسقف اعظم تهران يوحنا عيسايي، اسقف اعظم اروميه شموئيل شوريز، پاتريارك كليساي شرق آشور ماردنخا و عده بيشماري از آشوريهاي اروميه و ساير نقاط ايران برگذار شد.