تاریخچه كليساي حضرت مريم مادر خدا

مؤلف : اسقف اعظم توماس میرم

 

از بدو پيدايش جهان هستي و نيز از زمان اعطاء آفرينش نوين به واسطه رستاخيز عيسي مسيح، روح القدس در قلب و زندگي يكايك ما ايمانداران كار مي كند تا خود را مركز زندگي خويش ندانيم، بلكه آن را از خدا بپذيريم. خداوند با نزول روح القدس بر ايمانداران، آنها را هدايت مي كند تا در قالب جامعه اي با نام كليسا در جهت تكامل رسالتش مبني بر نجات انسانها و شناساندن رازهاي خداوند به جهانيان با يكديگر همكاري كنند. هر فرد ايمان دار به عنوان عضوي از اين جامعه مي تواند نجات يابد، چون كليسا به شكلي كاملاً محسوس كار مسيح را مادام كه در جسم بر زمين حضور ندارد، در ميان مردم دنبال مي كند.

از آغاز مسيحيّت، بشارت انجيل و بر پايي كليساهاي متعدد در اقصي نقاط جهان، جزء افتخارات ملّت ما بوده و ارتقاء حيات روحاني و نگه داشتن آئين مسيحيت به زبان مادري همواره مورد توجه بزرگان دين و ملّت بوده است.

كليساي كاتوليك اروميه از زمان گذاشتن اوّلين سنگ بنا تا به امروز وقايع، شكستها و پيروزيهاي بسياري تجربه كرده است و بايد اذعان داشت كه بناي ساختمان كليسا و شكوفايي حيات روحاني ايمانداران آن همواره مرهون فيض و رحمت خداوند، قدرت روح القدس و تلاش انسانهاي ملهم از روح القدس بوده است. از بناي اين كليسا زمان زيادي نمي گذرد، ولي تأثير عميق وسازنده آن در زندگي ايمانداران مشهود و از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين كليسا با نام «كليساي حضرت مريم مادر خدا» به عنوان تنها كليساي خليفه گري آشوري ـــ كلداني كاتوليك اروميه پايه گذاري شده است.

تاريخ بناي كليساي كاتوليك اروميه، از آغاز تا كنون به چهار مرحله قابل تقسيم است: