image

Image

Image

Image

image

 

اردوی یک روزه گروه جوانان نور

 

اردوی یک روزه گروه جوانان به همراه والدین و میهمانان دعوت شده در روستای قزل عاشق برگزار شد.
به مناسبت رسیدن ماه مبارک حضرت مریم روز را با دعا تسبیح در کلیسای مار شالیطا در روستای قزل عاشق آغاز نمودیم. و پس از کمی سکوت و تأمل با تشریف فرمایی جناب اسقف اعظم مار توماس میرم و کشیش یوحنا جلسه شروع شد. جناب اسقف فرمودند که سال 2014 توسط حضرت پاپ اعظم فرانسیس سال خانواده اعلام شده بود و بنده در شورای اسقفان جهان در واتیکان از تاریخ 5 اکتبر الی 20 اکتبر 2014 از طرف اسقفان کاتولیک ایران شرکت نمودم. کل موضوعات مورد بحث درباره خانواده و چالشها در زندگی خانواده بوده. امسال همچنین از تاریخ 4 اکتبر الی 19 اکتبر 2015 ادامه ی موضوع در شورای اسقفان جهان در واتیکان ادامه خواهد داد با موضوع خانواده و رحمت. جناب اسقف فرمودند که خانواده از بدو خلقت خدا انسان را به صورت خانواده آفرید مرد و زن. خانواده نخستین نطفه نوع بشر است و خدا انسان را آفرید آنرا مرد و زن آفرید لذا مرد و زن برابر و مساوی یکدیگر هستند چرا چون بصورت خدا آفریده شدند. بدون خانواده انسان نمی تواند زندگی کند و شالوده مجتمع بشری است. در کلیسا خانواده کلیسای کوچک در منزل نامبرده می شود. خدا در آنها سکونت می کند و آن خانواده با برکتهای خدائی تبرک می گردد و عیسی مسیح در این خانواده و همراه خانواده بزرگ می شود. توسط کلیسا خانواده به کل کلیسا متحد می شود و یک کلیسای بزرگ می شود که مأموریت ادامه راه نجات بشریت است. خانواده در ایمان مسیحی یک تشکل مقدس است و پدر و مادر و فرزندان اعضای بدن مسیح می باشند و قدسیت خانواده از قدسیت سرورمان عیسی مسیح نشأت می گیرد زیرا با جسد و خون مسیح نجات دهنده تغذیه می شود. اما خانواده در این زمان با چالشهای بسیار بزرگ مواجه است همانند مهاجرت، آوارگی، جنگ، مواد مخدر، روابط نامشروع، همجنس گرایان و کلیسا باید با این چالشها زندگی کند چون کلیسا مادر است باید به فکر تمام این نوع انسانها با محبت و شهامت و فداکاری انجام وظیفه نماید.
پس از صحبتهای عالیجناب اسقف مار توماس به چند سؤال که توسط جوانان مطرح شدند جواب کافی و وافی داده شد. سپس با غذای لذیذ و خوشمزه که توسط والدین جوانان آماده شده بود از تمام شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد. بعد از ناهار جناب اسقف و کشیش یوحنا به ارومیه برگشتند، اما ما تا ساعت 7 غروب وقت خودمان را با بازی و دعا ادامه دادیم.