image

Image

Image

Image

image

 

به نام خدا


موضوع :برگزاري مراسم جشن گروه جوانان نور به مناسبت چهارمين سالگرد

 

مراسم چهارمين سالگرد گروه جوانان نور با مشارکت کليه اعضا و اوليا روز جمعه به مورخه 21/08/1395 در کليساي آشوري کلداني کاتوليک اروميه راس ساعت 11:30 برگزار گرديد.
در ابتدا مراسم دعا توسط اسقف اعظم کليساي آشوري کلداني کاتوليک اروميه جناب آقاي توماس ميرم آغاز گرديد و اين دعا علاوه بر چهارمين سالگرد گروه جوانان نور تعهدي براي جوانان جهت پيشرفت، بالا بردن کليه سطوح آموزشي،  هماهنگي، يکپارچگي و مسئوليت پذيري صحيح براي جوانان بود.
سخنان جناب آقاي توماس ميرم سرپرست و اسقف کليساي آشوري کلداني کاتوليک اروميه :
جوانان بايد تعهد داشته باشند و متعهد با هم کار کنند و همچنين در تمام جلسات حاضر باشند تا الگويي براي سايرين  جهت پيوستن به کليسا و گروه ها شوند.

سپس انجبیل امروزرا شرح داده و فرمودند وقتي که عيسي مسيح به معبد مي روند مي بيند اشخاصي مشغول به فروش گاو، گوسفندان و کبوتر هستند پس همه آنان را با گوسفندان از معبد بيرون مي راند و مي فرمايد خانه پدر من را به بازار تبديل نکنيد. پس يهوديان پرسيدند چه معجزه اي مي کني که نشان بدهي حق داري اين کارها را انجام دهي ؟عيسي مسيح فرمود اين خانه خدا را ويران کنيد و من آن را در 3 روز بنا خواهم کرد. يهوديان گفتند ساختن اين معبد 46 سال طول کشيده شده است، تو چطور مي خواهي آن را در سه روز بنا کني ؟
اما معبدي که عيسي مسيح از آن سخن مي گفت بدن خودش بود.
پس منظور اين است ما جوانان واجب بر خود بدانيم قلب هاي خود را با افکار سالم متعهد سازيم و در کليسا حضور فعالانه داشته باشيم.

همچنين جوانان مي توانند از فضاي مجازي اينترنت استفاده کنند و بهره هايي متنوعي بگيرند ولي اين   بهره ها با هم به خود ما بر مي گردد که از ديد مثبت استفاده کنيم و يا از ديد منفي.
سپس کلیه حاضرین جهت سرو نهار به محل پذیرایی خلیفه گری رفته و پس از صرف غذا اعضا شمع چهارمین سالگرد را خاموش کرده و کیک را بریدند.
اهداف : تعهد و متعهد بودن و مهم  از همه حضور فعالانه در کلیسا.

تهیه و تنظیم : سایمون ملهم و سارمن یونان
گرد آورنده : سايمون ملهم
تصاوير مربوطه : سارمن يونان