image

Image

Image

Image

image

 

اقدام دانشجویان آشوری کلدانی و سریانی کانادا برای پناهندگان

اعضای اتحادیه دانشجویان آشوری کلدانی و سریانی  دانشگاه های استان اونتاریو کانادا ) ACSSU ) برای دومین سال یک هفته را برای جمع آوری پول و آگاهی رساندن در باره وضع پناهندگان ومردم آواره عراق و سوریه در چادر اطراف این دانشگاه ها بسر بردند.

اعضای اتحادیه دانشجویان آشوری کلدانی و سریانی کانادا در مقابل دانشگاه مک مستر و رایرسون جهت آموزش رهگذران و جمع آوری کمک های مالی برای آوارگان و پناهندگانی که در شرایط دشوار جنگی بسر می برند اقدام به انجام این فعالیت نمودند. اعضای این اتحادیه با مشابه ساختن وضع زندگی آوارگان برای چند روز را تجربه کردند، بدون بهمراه داشتن غدا و مایعات صرفا با اتکا به هر آنچه که رهگذران اهدا میکردند شبانه روز را سپری کردند.

هدف نهایی جمع آوری کمک های مالی سی هزار دلار کانادایی است که نهایتا دولت کانادا هم دو برابر مبلغ جمع شده به آن اهدا خواهد کرد.
ایوان سووریشو به خبرنگار بخش خبری CBC
می گوید " چالش هوای سرد بطور واضح آشکار است" او ادامه می دهد " اما ما می دانیم برایمان تحمل شرایط فقط برای یک هفته است و نیز میدانم که فردا به منزلم می روم و در تختخوابم خواهم خوابید ".  او واقف است که متقابلا  مردم عراق و سوریه این امتیاز را نخواهند داشت و نمی توانند بگویند "خوب من به اندازه کافی تحمل کردم و باید بروم به خانه".
رزمری یعغوب ، رییس اتحادیه ACSSU
کانادا می گوید بر پایی این عملیات سالها قبل در زمان جنگ عراق شروع شد، و با بدتر شدن مناقشات سوریه فعالیتها گشترش یافت. او گفت که امیدوار است که مردم گرفتاریهای اقلیتهای متواری شده، از جمله آشوری ها، یزیدی ها، و ارامنه را فراموش نکنند.
او ادامه می دهد" که بطور کلی برداشت عمومی در قبال این فعالیت بسیارمثبت بوده و مردم در حال حاضر از امورات واقع در عراق و سوریه بیشتر واقف هستند".

او مطمئن نیست که به چه انداره ای در حال و وضع زندگی آنان تاثیر گذار است ولی آگاه است که تاثیر این فعالیت کوتاه مدت و ناچیز است و آرزو می کند که می توانست کمک بیشتری برای دراز مدت انجام دهد.
پل ایشو یکی دیگر از دانشجویان فعال رایرسو ن گفت، هر انقدر که ما سعی کنیم ، هیچگاه قادر به درک شرایط دشوار پناهندگان نخواهیم بود. او ادامه میدهد که" احساس پناهندگان در برابر آینده نا معلوم و اینکه نمی دانند برای چه مدت در چادر بسر خواهند برد" دشوار است.
"مردم به دلیل شدت سرما، انواع ویروسها و دیگر بیماریها که در حال گسترش است در معرض مرگ قرار میگیرند".